Download printbare  pdf:  > hier <

Integrale tekst hieronder:

Let op!

In verband met huidige (inter-)nationale prijsontwikkelingen kunnen leveringstijden en prijzen tussentijds gewijzigd worden. Dit geldt ook voor reeds betaalde en nog niet geleverde bestellingen. Bij significante tussentijdse prijswijzigingen zijn wij genoodzaakt deze prijzen door te berekenen.

Algemene verkoopvoorwaarden Den Bleker voor levering van zaken en uitvoering van werken

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘dB’: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder M. den Bleker en Zn. B.V, dB Hout B.V, Den Bleker Tuinmaterialen B.V. en aan deze partijen gelieerde ondernemingen; ‘Consument’: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; ‘Ondernemer’: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; ‘Opdrachtgever’: een consument of een ondernemer, ongeacht of sprake is van een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in de wet.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen dB en een opdrachtgever voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien dB bij de uitvoering van de overeenkomst een derde heeft ingeschakeld.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. dB en opdrachtgever zullen dan in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, zoveel mogelijk in lijn met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

3. De offerte, aanbod en aanvaarding
3.1 Offertes van dB zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk dertig dagen na de datum van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld. De overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand nadat dB een instemming van de opdrachtgever met een offerte van dB schriftelijk heeft bevestigd en/of door dB uitvoering is gegeven aan de feitelijke werkzaamheden.

3.2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele stortkosten, vervoers-, verpakkings-, afleverings-, installatie- en administratiekosten, dit alles op basis van door dB gehanteerde minimumhoeveelheden, tenzij anders aangegeven. Voor de opdrachtgever die consument is, geldt hetgeen dienaangaande in de overeenkomst, maar buiten deze algemene voorwaarden, is overeengekomen.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst stortkosten door dB moeten worden gemaakt omdat het naar het oordeel van dB noodzakelijk is dat op, in of bij een werk aanwezige materialen of afvalstoffen worden verwijderd en afgevoerd, worden deze kosten apart gefactureerd op basis van nacalculatie, verhoogd met 10% ter dekking van de behandelingskosten.

3.4 dB kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.5 dB is niet gebonden aan in de aanvaarding van de opdrachtgever voorkomende afwijkingen, al dan niet op ondergeschikte punten, van de offerte van dB.

3.6 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor dB tot levering van een gedeelte van de in offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders.

3.7 Tenzij ter zake van de uitvoering van een werk bijzondere omstandigheden uitdrukkelijk in de offerte zijn vermeld, heeft het aanbod van dB betrekking op normale omstandigheden. dB is dan ook gerechtigd ter zake van bijzondere omstandigheden extra kosten in rekening te brengen, indien deze omstandigheden voor haar niet kenbaar waren of konden zijn c.q. zij deze niet behoefde te verwachten ten tijde van het uitbrengen van de offerte.

4. De uitvoering van de overeenkomst
4.1 De uitvoering van de overeenkomst gebeurt conform de gesloten overeenkomst en eventueel daarvan deel uitmakend bestek, tekening en/of ontwerp zoals van kracht op de datum van de offerte.

4.2 Het is dB toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze door of namens dB worden afgeleverd, dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De levering van zaken geschiedt af vestiging van dB, tenzij anders overeengekomen.

4.3 De opdrachtgever zorgt er voor dat dB bij het sluiten van de overeenkomst beschikt over alle gegevens waarvan dB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Indien de voor de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan dB zijn verstrekt, heeft dB het recht om de uitvoering op te schorten totdat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan dB heeft verstrekt en/of om de uit de vertraging voortvloeiende schade bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Ten behoeve van de uitvoering mag dB ervan uitgaan dat de door de opdrachtgever verstrekte maten en/of gewichten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist zijn bevonden.

4.6 De opdrachtgever zorgt er zo nodig voor dat gelijktijdig met het geven van de opdracht de eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en/of goedkeuringen afgegeven zijn.

4.7 De opdrachtgever zorgt ervoor dat eventuele door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de overeenkomst met dB behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst met dB geen hinder of vertraging ondervindt.

4.8 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de door dB bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikte materialen en/of hulpmiddelen zodanig kunnen worden opgeslagen, dat zij afdoende beveiligd zijn tegen diefstal, vandalisme etc. alsmede tegen van buiten komende omstandigheden die schade kunnen toebrengen aan deze materialen en/of hulpmiddelen.

4.9 De opdrachtgever stelt dB in de gelegenheid om de overeenkomst op een goede en ongestoorde wijze uit te voeren en zorgt ervoor dat het door dB ten dele gerealiseerde werk niet wordt beschadigd of vernield. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in of ondeugdelijkheid van materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld, behoudens indien de gebreken voor dB kenbaar waren en dB verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen. De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk en gehouden schade en kosten te vergoeden indien de opdrachtgever van dB heeft verlangd de overeenkomst volgens een ondeugdelijke werkwijze en/of onder ondeugdelijke omstandigheden uit te voeren.

4.10 De start en voltooiing van de overeenkomst worden op basis van overleg tussen dB en de opdrachtgever bepaald. Dit betreft echter nimmer een fatale termijn. Indien de overeenkomst bestaat uit het verrichten van werkzaamheden worden deze verricht binnen normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

4.11 De opdrachtgever zorgt ervoor en staat er voor in dat de toegang tot de plaats waar de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in zodanige staat verkeert dat materiaal en werktuigen te allen tijde binnen werkafstand van het uit te voeren werk kunnen worden gebracht.

4.12 Schade die dB lijdt doordat aan het in dit artikel gestelde niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien heeft dB in genoemde gevallen het recht een overeengekomen opleveringsdatum te verschuiven.

5. Monsters, modellen en voorbeelden
5.1 Indien door dB een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

5.2 Ten aanzien van afmetingen en gewichten zijn steeds de gebruikelijke spelingen voorbehouden.

6. Prijs en prijsverhoging
6.1 Indien dB met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is dB niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien zij aantoont dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen, als gevolg van wet of regelgeving dan wel redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden.

6.2 Indien een prijsstijging door andere omstandigheden dan onder 6.1 genoemd plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan een consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. Indien de prijsverhoging, anders dan onder 6.1 bedoeld, plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10%.

6.3 Indien een prijsverhoging door andere omstandigheden dan onder 6.1 genoemd meer dan 10% bedraagt, heeft een ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

7. Meer- en minder werk
7.1 De prijzen voor de uitvoering van een werk zijn steeds gebaseerd op een algemeen gebruikelijke uitvoering.

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering door dB noodzakelijk
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. dB zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de financiële gevolgen van de aanpassing en mag deze afzonderlijk in rekening brengen.

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt verzocht om één of meer wijzigingen (meer- of minderwerk) ten opzichte van de overeenkomst aan te brengen, is dB -na accordering van de wijziging(en)- gerechtigd de door meerwerk veroorzaakte kosten afzonderlijk bovenop de overeengekomen prijs in rekening te brengen, en/of zal dB de opdrachtgever informeren over mogelijke financiële gevolgen van het minderwerk. Een wijziging in de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van het werk wijzigen, dB behoudt zich daartoe het recht voor.

8. Levertijd en oplevering van een werk
8.1 Indien in verband met de uitvoering van een werk of de levering van een zaak een termijn van oplevering resp. een levertijd is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij een overschrijding van de opleveringsdatum resp. de leverdatum die naar stelling van de opdrachtgever voor rekening van dB komt, dient de opdrachtgever dB schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven haar verplichtingen alsnog na te komen.

8.2 Een door dB opgegeven uitvoeringstermijn en/of levertermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van dB zijn.

8.3 Zaken gelden als geleverd wanneer zij op het werk ter lossing zijn aangekomen. Indien de zaken in het werk zullen worden aangebracht, gelden de zaken als geleverd indien deze voor gebruik te plaatse zijn opgesteld. Dadelijk nadat de zaken zijn geleverd, draagt de opdrachtgever het risico van alle directe of indirecte schade die aan of door deze zaken voor de opdrachtgever, dB of derden mocht ontstaan.

8.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt (onverminderd art 8.1) in de overeenkomst benoemd, hetzij in het aantal werkdagen, hetzij door een specifieke datum.

8.5 Indien een termijn (onverminderd art 8.1) is uitgedrukt in een aantal dagen worden werkdagen als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop - door omstandigheden waarvoor dB niet aansprakelijk gesteld kan worden - gedurende vijf uur (en bij halve werkdagen tenminste twee uur) door dB niet gewerkt kan worden.

8.6 Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden of door het door opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de opdracht of in de uitvoering van het werk de uitvoering van werkzaamheden wordt vertraagd, dan kan van dB (onverminderd art 8.1) niet worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft dB recht op termijnverlenging.

8.7 Indien de overeenkomst bestaat uit de uitvoering van een werk geschiedt de opneming van het uitgevoerde werk zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van voltooiing van het werk. De opdrachtgever dient dB tijdig, doch in ieder geval drie dagen tevoren, mee te delen op welke datum en welk tijdstip de opneming kan plaatsvinden.

8.8 Indien de overeenkomst bestaat uit de uitvoering van een werk deelt de opdrachtgever - nadat het werk is opgenomen - zo mogelijk direct, doch in ieder geval binnen drie dagen, schriftelijk aan dB mede of het werk is goedgekeurd. Indien het werk niet is goedgekeurd, doet opdrachtgever daarbij opgave van de gebreken die reden geven voor de onthouding van zijn goedkeuring. Kleine gebreken die eenvoudig en op korte termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn. dB is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

8.9 Indien de opdrachtgever niet uiterlijk binnen drie dagen na de opneming schriftelijk mededeling aan dB doet dat het werk al dan niet is goedgekeurd, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

9. Betaling en incassokosten
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling door dB te zijn ontvangen binnen veertien dagen na de factuurdatum op een door dB aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtgever komt geen recht op korting of verrekening toe. De opdrachtgever komt geen recht op opschorting toe, tenzij hij een consument is, in welk geval de wettelijke regeling van toepassing is

9.2 Reclames over facturen dienen binnen acht werkdagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk door de opdrachtgever te worden ingediend.

9.3 dB is gerechtigd tussentijdse betaling in termijnen te vorderen. Tenzij anders is overeengekomen, dient bij de uitvoering van werken 30% van het factuurbedrag betaald te worden voor aanvang van het werk, 30% halverwege het werk en het resterende deel bij oplevering van het werk. Deze betalingen moeten binnen drie dagen na de datum van de (deel)factuur door dB zijn ontvangen. Overschrijding van de tijdlimiet voor de (deel)facturen geeft dB het recht nog uit te voeren werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is ontvangen.

9.4 Na het verstrijken van de betaaltermijn van een factuur van dB is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, behalve wanneer de opdrachtgever consument is, in welk geval 1% per maand wordt gehanteerd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor dB direct of indirect ontstaan, advocaatkosten expliciet daaronder begrepen. Voor zover daarbij sprake is van kosten voor voldoening buiten rechte geldt voor de opdrachtgever die consument is slechts de wettelijke regeling.

9.5 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds als eerste ter voldoening van gemaakte kosten, vervolgens van verschuldigde rente en tot slot van opeisbare facturen (de oudste factuur als eerste), ook indien de opdrachtgever stelt dat de betaling betrekking heeft op een andere post of andere volgorde.

10. Kredietbeperking
10.1 dB is gerechtigd aan de ondernemer een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, die niet is verschuldigd bij betaling binnen veertien dagen na factuurdatum.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 dB blijft volledig eigenaar van een door dB geleverde zaak en/of gerechtigd tot het door dB uitgevoerde werk tot het moment waarop de opdrachtgever alle aan dB verschuldigde (deel)facturen, eventueel met bijkomende rente en kosten, volledig heeft betaald.

11.2 Door dB aan opdrachtgever geleverde zaken, die onder het hiervoor vermelde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of anderszins bezwaard, bewerkt of verwerkt in andere zaken en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, tenzij dit in de normale uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever gebeurt én de facturen die betrekking hebben op de desbetreffende zaken of werken (en eventuele daaruit voortvloeiende rente- en kostenverplichtingen) volledig zijn voldaan.

11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om dB daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.4 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de (eigendoms)rechten van dB veilig te stellen. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan dB ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is dB gerechtigd tot deze uitkering. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich jegens dB bij voorbaat om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken, verpanding door opdrachtgever van diens vordering op diens verzekeraar aan dB daar expliciet onder begrepen.

11.5 Voor het geval dB zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan dB en aan door dB aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van dB zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11.6 Onverminderd het vorenstaande is -in geval door dB het recht van eigendomsvoorbehoud wordt uitgeoefend- de opdrachtgever gehouden te betalen de waardevermindering van de geleverde zaak als gevolg van gebruik van die zaak.

11.7 De opdrachtgever die geen consument is, is verplicht medewerking te verlenen aan het bepaalde in de leden 2 t/m 5 van dit artikel op straffe van een boete van € 5.000,00 voor iedere dag (dan wel een deel van die dag) dat opdrachtgever niet aan deze bepalingen voldoet. Deze boete geldt in aanvulling op het recht van dB om haar werkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

12. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
12.1 dB is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:  - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt;  - na het sluiten van de overeenkomst aan dB omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - dB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming van diens verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende blijkt; - door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van dB kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt; - zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van dB kan worden gevergd.

12.2 dB is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot derden en/of materialen waarvan dB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen en die van dien aard zijn dat deze uitvoering onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt en/of dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van dB kan worden gevergd.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van dB onmiddellijk opeisbaar. Indien dB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is dB gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen alle kosten die een direct of indirect gevolg daarvan zijn.

12.5 In geval van ontbinding, liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van de opdrachtgever voor zover het beslag niet binnen een maand is opgeheven, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn inkomen en/of vermogen kan beschikken, staat het dB vrij om de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor dB. De vorderingen van dB op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.6 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de gemaakte kosten en eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Garantie, reclames en klachttermijnen
13.1 dB garandeert, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, de deugdelijkheid van de door dB geleverde prestatie. Gebreken aan de prestatie waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen drie maanden na de (op)levering zijn ontstaan en uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van een onjuistheid in de door dB gemaakte constructie- of materiaalkeuzes, waarvan dB ten tijde van die keuzes had kunnen weten dat die constructie of materiaalkeuze ondeugdelijk was, worden door en ter keuze van dB kosteloos hersteld c.q. vervangen.

13.2 Onverminderd hetgeen verder in dit artikel is bepaald, is opdrachtgever gehouden de geleverde prestatie van dB na op- of aflevering te (doen) onderzoeken op kwaliteit, kwantiteit, werking, etc., waarbij geldt: a. Klachten met betrekking tot elk zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van dB, zoals het voorkomen, getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen door een professionele opdrachtgever uiterlijk binnen acht dagen en door een consumentopdrachtgever uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan dB. b. Klachten met betrekking tot elk niet zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van dB dienen onmiddellijk, maar door een professionele opdrachtgever uiterlijk binnen acht dagen en door een consument-opdrachtgever uiterlijk binnen twee maanden na constatering, schriftelijk te worden gemeld aan dB. Indien opdrachtgever een klacht niet tijdig meldt zoals in dit lid aangegeven, vervalt ieder recht van de opdrachtgever jegens dB ter zake het vermeende gebrek in de prestatie.

13.3 Ter zake van geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie die door de producent of leverancier van dB wordt gegeven conform de geldende normen gedurende de periode die door de producent c.q. de leverancier van de betreffende zaak wordt gegarandeerd. Deze garantie omvat nimmer een verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade die door herstel of vervanging of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan.

13.4 Geen garantie geldt indien: - gebruikte zaken of materialen voor de overeenkomst zijn aangewend; - de opdrachtgever aan dB grondstoffen of materialen ter bewerking beschikbaar heeft gesteld; - de schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel ondeskundig gebruik door opdrachtgever. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het zelf proberen te herstellen van een gebrek, het zelf aanbrengen van een wijziging aan materiaal of zaak en/of een zodanig intensief gebruik dat niet meer als een normaal gebruik kan worden aangemerkt. Onder ondeskundig gebruik wordt onder meer verstaan: het niet of niet juist opvolgen van instructies of gebruiksaanwijzingen en/of het niet of ondeugdelijk plegen van onderhoud. - het gebrek is ontstaan door of als gevolg van omstandigheden waar dB geen invloed op kan uitoefenen, weersomstandigheden daaronder begrepen. - het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd en daardoor twijfel ontstaat over de herkomst van de zaak of het werk.

13.5 Indien de hiervoor bedoelde garantie van toepassing is en het werk en/of een geleverde zaak een gebrek vertoont, zal dB binnen een redelijke termijn nadat de opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, ter keuze van dB de zaak en/of het werk herstellen of vervangen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan dB te retourneren en de eigendom daarover aan dB te verschaffen, tenzij dB anders aangeeft.

13.6 De melding van de opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat dB in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient dB in staat te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.7 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige overeengekomen prestaties.

13.8 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor bij dB zijn ontstaan, alle onderzoekskosten daaronder begrepen, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

13.9 Indien geen garantie van toepassing is, worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en/of voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Indien dB aansprakelijk is, dan is dB’s aansprakelijkheid beperkt tot het in dit artikel bepaalde.

14.2 dB is: - jegens opdrachtgevers die consumenten zijn uitsluitend aansprakelijk op de volgende wijze: voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken en/of een uitgevoerd werk (incl. de daartoe geleverde afzonderlijke zaken) geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in art. 15 (Garantie, reclames en klachttermijnen) van deze voorwaarden. In geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens dB beperkt tot het bedrag dat dB’s verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. - jegens opdrachtgevers die geen consumenten zijn uitsluitend aansprakelijk op de volgende wijze: voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken en/of een uitgevoerd werk (incl. de daartoe geleverde afzonderlijke zaken) geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in art. 15 (Garantie, reclames en klachttermijnen) van deze voorwaarden. dB is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van dB, zijn ondergeschikten of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van dB is beperkt tot het bedrag dat diens verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval uitkeert.

14.3 Indien een verzekering afwezig is en/of geen dekking biedt en/of niet tot uitkering overgaat en dB aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en in alle gevallen tot een maximum van € 50.000,00.

14.4 dB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de hier bedoelde directe schade; 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van dB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan dB kan worden toegerekend; 3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de hier bedoelde directe schade.

14.5 dB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat dB is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.6 dB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Bij koop door een consument strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan op grond van art. 7:24 lid 2 BW.

14.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van dB, zijn ondergeschikten of door hem ingeschakelde derden.

14.8 De opdrachtgever vrijwaart dB voor eventuele aanspraken van derden die door een geleverde zaak of in verband met de uitvoering van het werk vorderingen pretenderen jegens dB. Indien dB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden dB zowel buiten als in rechte (juridisch) bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is dB zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van dB en derden die daardoor ontstaan, komen geheel voor risico en rekening van de opdrachtgever.

14.9 De opdrachtgever die geen consument is, is verplicht actief medewerking te verlenen aan het bepaalde in lid 8 van dit artikel op straffe van een boete van € 5.000,00 voor iedere dag (dan wel een deel van die dag) dat opdrachtgever niet aan deze bepaling voldoet. Deze boete geldt in aanvulling op het recht van dB om haar werkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop dB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen, werkstakingen bij dB of bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden daaronder begrepen. dB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat dB haar verbintenis had moeten nakomen.

15.2 Tijdens overmacht worden de uitvoerings- en andere verplichtingen van dB opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door dB niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat aan de andere partij. Indien dB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of geleverde dan wel het uitvoerbare en/of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
16.1 De rechtbank ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen dB en een opdrachtgever kennis te nemen, behoudens wanneer de opdrachtgever een consument is. Niettemin blijft dB bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

16.2 Op elke overeenkomst tussen dB en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel komen dB en opdrachtgever overeen om, uitsluitend indien dB dit wenst, een geschil voor te leggen aan een instelling voor arbitrage naar keuze van dB. Indien afnemer een consument is, zal dB deze beslissing schriftelijk mededelen, waarna de consument binnen één maand kan kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Na verloop van deze termijn, vervalt diens recht daartoe.

16.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

17. Toepasselijke algemene voorwaarden
17.1 dB kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de opdrachtgever van toepassing verklaren, indien dB daarbij een inwerkingtredingstermijn van twee maanden na de schriftelijke mededeling tot wijziging jegens de opdrachtgever in acht neemt. De opdrachtgever wordt per einde van die inwerkingtredingstermijn aan de nieuwe voorwaarden gebonden, tenzij hij de contractuele relatie met dB uiterlijk per die datum heeft opgezegd.

 

-eind-